Najnowsze informacje "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego"


W grudniu 2016 r. ukazał się nowy, dziesi±ty już numer "Gdańskiego Rocznika Ewangelickiego" na rok 2016, Vol. X. Numer jest do bezpłatnego nabycia w kancelarii Parafii Ewangelicko-Augsbruskikej w Sopocie, ul. Ko¶ciuszki 51.

Pełna tre¶ć artykułów z bież±cego numeru (Vol. X, 2016) już wkrótce będzie dostępna nieodpłatnie w renomowanej bazie tekstów naukowych z zakresu humanistyki i nauk społecznych: The Central and Eastern European Online Library (CEEOL): ceeol.com.

Redakcja informuje, że Gdański Rocznik Ewangelicki GRE otrzymał na li¶cie prowadzonej przez MNISW (Lista B) za rok 2016 – 8 punktów.

Informujemy, że GRE za rok 2015 uzyskało w Index Copernicus Journals Master List 62,99 pkt.

Od roku 2012 uzupełniono i umiędzynarodowiono skład Rady Naukowej czasopisma, który stanowi± obecnie: ks. prof. Heinrich Assel - Uniwersytet w Greifswaldzie, dr Jerzy Domasłowski – UAM, ks. bp prof. ChAT Marcin Hintz – ChAT, prof. Jan Iluk – UG, dr hab. Jarosław Kłaczkow – UMK, prof. Bogumił B. J. Linde – UG, prof. Janusz Małłek – UMK oraz prof. Tadeusz Stegner – UG.

W roku 2015 kolejnym członkiem Rady Naukowej został Paweł Leszczyński, prof. PWSZ Gorzów Wielkopolski.


Redakcja pracuje w następuj±cym składzie:
bp Marcin Hintz – redaktor naczelny,
Astrid Gotowt - sekretarz,
Maria Drapella,
Iwona Hintz
Redaktor działu Historia – Tadeusz Stegner
Redaktor języka angielskiego – dr Bolesław Borzycki

Recenzentami stałymi Rocznika s± obecnie: ks. prof. UG dr hab. Grzegorz Szamocki oraz prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski z UMK.

Egzemplarze archiwalne Rocznika za lata 2012-2015 s± również do odebrania w kancelarii Parafii, w Sopocie, przy ul. Ko¶ciuszki 51.

Pocz±wszy od stycznia 2012 roku Gdański Rocznik Ewangelicki jest dostępny w międzynarodowej bazie danych CEJSH - THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES. Jest to baza danych prowadzona wspólnie przez Polsk± Akademię Nauk (PAN), Akademię Nauk Republiki Czeskiej, Słowack± Akademię Nauk i Węgiersk± Akademię Nauk.
Jej celem jest udostępnianie szerokiemu kręgowi odbiorców tre¶ci streszczeń artykułów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych wydawanych przez o¶rodki naukowe w Europie ¦rodkowej. Abstrakty angielskie artykułów

Od lutego 2012 abstrakty i polskie teksty artykułów GRE pocz±wszy od numeru Vol. 5 (2011) zamieszczone s± również w bazie danych Central and Eastern European Online Library - CEEOL. Zapraszamy na stronę http://www.ceeol.com.

W roku 2016 odbyły się dwa zebrania Rady Naukowej i Redakcji GRE. Uzupełniono skład obu gremiów.


Serdecznie zapraszamy do lektury naszego czasopisma poprzez internetowe bazy danych. Egzemplarze GRE można zamówić w Parafii ewangelickiej w Sopocie. Zapraszamy do współpracy!