[logo GRE]

GDAŃSKI ROCZNIK
EWANGELICKI

Profil rocznika


Gdański Rocznik Ewangelicki jest czasopismem naukowym o profilu humanistycznym i teologicznym. Na liście czasopism punktowanych MNiSW z dnia 31 lipca 2019 roku jest przypisany do dyscyplin Historia oraz Teologia

GRE jest czasopismem wydawanym przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Gdańsku a Radę Naukową tworzą humaniści i teologowie związani z Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, pracownicy naukowi polskich uczelni.


Szczególnymi obszarami, które Rada Naukowa i Redakcja stara się ukazać polskiemu środowisku humanistycznemu jest historia Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem dziejów protestantyzmu w Gdańsku i na Pomorzu, w dalszej kolejności czasopismo ukazuje wyniki badań z zakresu biblistyki i szeroko rozumianej refleksji teologicznej.

Główny cel jest realizowany poprzez publikacje autorskich artykułów w następujących działach:
Historia
Teologia
Varia


Łamy GRE są także otwarte dla artykułów o tematyce dotyczącej sztuki (muzyki protestanckiej, literatury), jak też socjologii oraz etyki.

Uzupełnieniem publikacji autorskich jest przedstawianie recenzji publikacji polsko-, jak też obcojęzycznych dotyczących zagadnień programowych. Wersją pierwotną Rocznika jest wersja drukowana (papierowa).


GRE stawia sobie również za cel ukazanie bieżących wydarzeń w trójmiejskiej Parafii ewangelickiej. Temu celowi służa działy:
Kalendarium

Rozmowy


Serdecznie zapraszamy do współpracy. Informacje na temat wymogów redakcyjnych znajdziecie Państwo w zakładce: Wymagania Redakcyjne.